Kuinka käyttää animaatiota Angular 6: n kanssa

Johdanto

Animaatio määritellään siirtymänä alkutilasta lopulliseen tilaan. Se on olennainen osa modernia verkkosovellusta. Animaatio ei vain auta meitä luomaan upean käyttöliittymän, vaan se tekee sovelluksesta myös mielenkiintoisen ja hauskan käyttää. Hyvin jäsennelty animaatio pitää käyttäjän sitoutuneena sovellukseen ja parantaa käyttökokemusta.

Kulma antaa meille mahdollisuuden luoda animaatioita, jotka tarjoavat meille samanlaisen alkuperäisen suorituskyvyn kuin CSS-animaatiot. Tässä artikkelissa opitaan, miten voimme luoda animaatioita Angular 6: n avulla.

Käytämme Visual Studio -koodia esittelyssä.

Edellytykset

Asenna VS-koodi ja kulma-CLI.

Jos olet uusi Angularin käyttäjä, katso edellisestä artikkelista Aloittaminen Angular 6.0: sta asentaaksesi Angular 6 -kehitysympäristön koneellesi.

Lähdekoodi

Lataa lähdekoodi GitHubista.

Kulmaanimaation tilojen ymmärtäminen

Animaatioon liittyy siirtyminen elementin yhdestä tilasta toiseen. Kulma määrittää elementille kolme erilaista tilaa:

 1. Void state - edustaa sellaisen elementin tilaa, joka ei ole osa DOM: ää. Tämä tila tapahtuu, kun elementti luodaan, mutta ei vielä sijoitettu DOM: iin tai elementti poistetaan DOM: sta. Tämä tila on hyödyllinen, kun haluamme luoda animaation samalla, kun lisääme tai poistamme elementin DOM: stä. Tämän tilan määrittelemiseksi koodissamme käytämme avainsanaa void.
 2. Jokerimerkki - tämä tunnetaan myös elementin oletustilana. Tälle tilalle määritellyt tyylit soveltuvat elementille sen nykyisestä animaatiotilasta riippumatta. Tämän tilan määrittelemiseksi koodissamme käytämme *symbolia.
 3. Mukautettu tila - Tämä on elementin mukautettu tila, ja se on määriteltävä erikseen koodissa. Tämän tilan määrittelemiseksi koodissamme voimme käyttää mitä tahansa valitsemaamme mukautettua nimeä.

Animaation siirtymän ajoitus

Animaation siirtymisen osoittamiseksi tilasta toiseen määrittelemme animaation siirtymän ajoituksen sovelluksessamme.

Kulma tarjoaa seuraavat kolme ajoitusominaisuutta:

Kesto

Tämä ominaisuus edustaa animaation valmistumiseen kuluvaa aikaa alusta (alkutila) loppuun (lopullinen tila). Voimme määrittää animaation keston seuraavilla kolmella tavalla:

 • Kokonaisluvun käyttö edustaa aikaa millisekunteina. Esim. 500
 • Merkkijonon arvon käyttäminen millisekunteina. Esim. - '500ms'
 • Merkkijonoarvon käyttäminen edustamaan aikaa sekunteina. Esim. - '0,5 s'

Viive

Tämä ominaisuus edustaa kestoa animaation laukaisimen ja varsinaisen siirtymän alun välillä. Tämä ominaisuus noudattaa myös samaa syntaksia kuin kesto. Viiveen määrittelemiseksi meidän on lisättävä viive arvo kestoarvon jälkeen merkkijonomuodossa - 'Duration Delay'. Viive on valinnainen ominaisuus.

Esimerkiksi:

 • '0,3 s 500 ms'. Tämä tarkoittaa, että siirtymä odottaa 500 ms ja sitten 0,3 s.

Helpottaminen

Tämä ominaisuus kuvaa kuinka animaatio kiihtyy tai hidastuu suorituksen aikana. Voimme määritellä helpotuksen lisäämällä sen merkkijonon kolmanneksi muuttujaksi keston ja viiveen jälkeen. Jos viive-arvoa ei ole, kevennys on toinen arvo. Tämä on myös valinnainen ominaisuus.

Esimerkiksi:

 • '0,3 s 500 ms: n helppous' - Tämä tarkoittaa, että siirtymä odottaa 500 ms ja jatkuu sitten 0,3 s (300 ms) helpolla vaikutuksella.
 • '300 ms: n helpotus'. - Tämä tarkoittaa, että siirtymä kestää 300 ms (0,3 s) helppokäyttöisellä vaikutuksella.

Angular 6 -sovelluksen luominen

Avaa koneesi komentokehote ja suorita seuraavat komentosarjat:

 • mkdir ngAnimationDemo
 • cd ngAnimaatioDemo
 • uusi uusi animaatio

Nämä komennot luovat hakemiston, jolla on nimi, ngAnimationDemoja sitten Angular-sovelluksen, jonka nimi on ngAnimationhakemiston sisällä.

Avaa ngAnimation-sovellus VS-koodilla. Nyt luomme komponenttimme.

Siirry View >> Integrated Terminaliin. Tämä avaa pääteikkunan VS-koodissa.

Luo komponentti suorittamalla seuraava komento.

ng g c animationdemo

Tämä luo myös komponentin animationdemosisällä /src/appkansioon.

Kulma-animaation käyttämiseksi meidän on tuotava BrowserAnimationsModuleanimaatiokohtainen moduuli sovelluksessamme. Avaa app.module.ts-tiedosto ja sisällytä tuontimääritys alla olevan kuvan mukaisesti:

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations'; // other import definitions @NgModule({ imports: [BrowserAnimationsModule // other imports]})

Kulmaanimaation syntaksin ymmärtäminen

Kirjoitamme animaatiokoodin komponentin metatietoihin. Animaation syntakse on esitetty alla:

@Component({ // other component properties. animations: [ trigger('triggerName'), [ state('stateName', style()) transition('stateChangeExpression', [Animation Steps]) ] ] })

Tässä käytämme ominaisuutta nimeltä animations. Tämä ominaisuus käyttää taulukkoa syötteenä. Matriisi sisältää yhden tai useamman “laukaisimen”. Jokaisella laukaisimella on yksilöllinen nimi ja toteutus. Animaation tila ja siirtymät on määriteltävä liipaisimen toteutuksessa.

Jokaisella tilafunktiolla on ”stateName” määritelty yksilöimään tila yksilöllisesti ja tyylifunktio näyttämään elementin tyyli kyseisessä tilassa.

Each transition function has a stateChangeExpression defined to show the change of the state of an element and the corresponding array of animation steps to show how the transition will take place. We can include multiple trigger functions inside the animation property as comma separated values.

These functions trigger, and state and transition are defined in the @angular/animations module. Hence, we need to import this module in our component.

To apply animation on an element, we need to include the trigger name in the element definition. Include the trigger name followed by @ symbol in the element tag. Refer to the sample code below:

This will apply the trigger changeSize to the iv> element.

Let us create a few animations to get a better understanding of the Angular animation concepts.

Change Size Animation

We will create an animation to change the size of a iv> element on a button click.

Open the animationdemo.component.ts file and add the following import definition:

import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations';

Add the following animation property definition in the component metadata:

animations: [ trigger('changeDivSize', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', width: '100px', height: '100px' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', width: '200px', height: '200px' })), transition('initial=>final', animate('1500ms')), transition('final=>initial', animate('1000ms')) ]), ]

Here we have defined a trigger changeDivSize and two state functions inside the trigger. The element will be green in the “initial” state and will be red with an increased width and height in the “final” state.

We have defined transitions for the state change. Transition from “initial” state to “final” will take 1500ms and from “final” state to “initial” will take 1000ms.

To change the state of our element we will define a function in the class definition of our component. Include the following code in the AnimationdemoComponent class:

currentState = 'initial'; changeState() { this.currentState = this.currentState === 'initial' ? 'final' : 'initial'; }

Here we have defined a changeState method which will switch the state of the element.

Open animationdemo.component.html file and add the following code:

Change the div size

Change Size

We have defined a button which will invoke the changeState function when clicked. We have defined a iv> element and applied the animation tr igger changeDivSize to it. When we click on the button it will flip the state o f the element and its size will change with a transition effect.

Before executing the application, we need to include the reference to our Animationdemo component inside the app.component.html file.

Open app.component.html file. You can see we have some default HTML code in this file. Delete all the code and put the selector of our component as shown below:

To execute the code run the ng serve command in the VS code terminal window. After running this command, it will ask to open //localhost:4200 in the browser. So, open any browser on your machine and navigate to this URL. You can see a webpage as shown below. Click on the button to see the animation.

Balloon effect animation

In the previous animation, the transition happened in two directions. In this section, we will learn how to change the size from all directions. It will be similar to inflating and deflating a balloon, hence the name balloon effect animation.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('balloonEffect', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', transform: 'scale(1)' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', transform: 'scale(1.5)' })), transition('final=>initial', animate('1000ms')), transition('initial=>final', animate('1500ms')) ]),

Here, instead of defining the width and height property, we are using the transform property to change the size from all directions. The transition will occur when the state of the element is changed.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Balloon Effect

Here we have defined a div and applied the CSS style to make it a circle. Clicking on the div will invoke the changeState method to switch the element’s state.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Fade In and Fade Out animation

Sometimes we want to show animation while adding or removing an element on the DOM. We will see how to animate the addition and removal of an item to a list with a fade-in and fade-out effect.

Add the following code inside the AnimationdemoComponent class definition for adding and removing the element in a list:

listItem = []; list_order: number = 1; addItem() { var listitem = "ListItem " + this.list_order; this.list_order++; this.listItem.push(listitem); } removeItem() { this.listItem.length -= 1; }

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('fadeInOut', [ state('void', style({ opacity: 0 })), transition('void *', animate(1000)), ]),

Here we have defined the trigger fadeInOut. When the element is added to the DOM it is a transition from void to wildcard (*) state. This is denoted using void =>; *. When the element is removed from the DOM, it is a transition from wildcard (*) to void state. This is denoted using * =>; void.

When we use the same animation timing for both directions of the animation, we use the shorthand syntax <;=>. As defined in this trigger, the animation from void =&gt; * and * => void will take 1000ms to complete.

Add the following HTML code in app.component.html file.

Fade-In and Fade-Out animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the fadeInOut trigger to the <li> element, which will show a fade-in and fade-out effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Enter and Leave animation

When adding to the DOM, the element will enter the screen from the left. When deleting, the element will leave the screen from the right.

The transition from void => * and * => void is very common. Therefore, Angular provides aliases for these animations:

 • for void => * we can use ‘:enter’
 • for * => void we can use ‘:leave’

The aliases make these transitions more readable and easier to understand.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('EnterLeave', [ state('flyIn', style({ transform: 'translateX(0)' })), transition(':enter', [ style({ transform: 'translateX(-100%)' }), animate('0.5s 300ms ease-in') ]), transition(':leave', [ animate('0.3s ease-out', style({ transform: 'translateX(100%)' })) ]) ])

Here we have defined the trigger EnterLeave. The ‘:enter’ transition will wait for 300ms and then run for 0.5s with an ease-in effect. Whereas the ‘:leave transition will run for 0.3s with an ease-out effect.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Enter and Leave animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the EnterLeave trigger to the <li> element that will show the enter and leave effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Conclusion

In this article, we’ve learned about Angular 6 animations. We explored the concept of animation states and transitions. We also saw a few animations in action with the help of a sample application.

Please get the source code from GitHub and play around to get a better understanding.

If you’re preparing for interviews, read my article on C# Coding Questions For Technical Interviews.

See Also

 • ASP.NET Core — Using Highcharts With Angular 5
 • ASP.NET Core — CRUD Using Angular 5 And Entity Framework Core
 • CRUD Operations With ASP.NET Core Using Angular 5 And ADO.NET
 • ASP.NET Core — Getting Started With Blazor
 • CRUD Using Blazor with MongoDB
 • Creating An SPA Using Razor Pages With Blazor

Originally published at //ankitsharmablogs.com/